Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Obchodní podmínky e-shopu

Obchodní společnosti: CMI s.r.o.

se sídlem: Ke dvoru 858/27, 160 00  Praha 6

identifikační číslo: 47117320

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12464.

Pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese: www.icmi.cz

 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu)

 

Článek I.

Vymezení pojmů

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti, se sídlem: Ke dvoru 858/27, 160 00  Praha 6, identifikační číslo: 47117320, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12464. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující či spotřebitel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 2. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je CMI s.r.o., se sídlem Ke dvoru 858/27, 160 00  Praha 6.
 3. Prodávajícím je CMI s.r.o., se sídlem Ke dvoru 858/27, 160 00  Praha 6.
 4. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v internetovém obchodě (dále jen ,,e-shopu‘‘) www.icmi.sk je CMI s.r.o., se sídlem Ke dvoru 858/27, 160 00  Praha 6.
 5. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník se spotřebitelem rozumí: ,,každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.‘‘
 6. E-shopem je počítačový systém umístěný v internetové síti s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží a služeb.
 7. Zboží anebo službou jsou všechny produkty zveřejněné na stránkách e-shopu.
 8. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží anebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
 9. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace a také telefonické komunikace.
 10. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky i kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

Článek II.

Cena

 1. Všechny uvedené ceny u zboží jsou konečné včetně 15 % DPH.
 2. Prodávající je vázaný cenou uvedenou na stránce e-shopu v okamžiku vykonání nákupu. Tímto není vyloučena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu s kupujícím za individuálně sjednaných podmínek.

 

Článek III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro správné vyřízení objednávky je potřebné vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo službu. V objednávkovém formuláři jsou zahrnuty informace zejména ohledně objednávaného zboží či služby, způsob úhrady kupní ceny zboží či služby a další.
 2. V souladu s ustanovením § 1826 odst. 3 občanského zákoníku: „Před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.“
 3. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb tudíž se objednávka stává pro spotřebitele závaznou.
 4. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, tedy jeho akceptací, vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Kupní smlouvu je následně možné měnit, rušit anebo doplnit jen na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím pokud zákon anebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je odeslání zboží.
 5. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generován e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopu. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 3. tohoto článku. Prodávající má právo požadovat po kupujícím dodatečné potvrzení objednávky.
 6. Kupující je odesláním objednávky zavázaný k zaplacení kupní ceny objednaného zboží pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 7. Jestliže prodávající není schopný splnit objednávku nebo její část ve lhůtě na vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodů např. že zboží se nevyrábí, není dostupné u výrobce anebo na externím skladě dodavatele, výrobce vykonal tak závažné změny, pro které není možné realizovat objednávku anebo z důvodu vyšší moci, může objednávku stornovat, o čemž kupujícímu pošle e-mail. Taktéž má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé anebo zavádějící údaje, které není možné ověřit, například nesprávný e-mail anebo telefonický kontakt. Za ověření se považuje možnost zpětného kontaktování kupujícího na daném telefonním čísle anebo e-mailové adrese. Pokud kupující zaplatil zálohu, je mu tuto zálohu prodávající povinný vrátit do 14 dní.

Článek IV.

Platební podmínky

 1. Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícím způsobem:
  • platba na dobírku (platíte při přebírání zboží)
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve stanovené výši. Doplatky za jednotlivé možnosti plateb jsou uvedené v čl. VI těchto obchodních podmínek.
 2. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:
  • slevu za opakovaný nákup,
  • slevu na základě jednorázového slevového kupónu,
 3. Prodávajícím poskytované slevy není možné vzájemně kombinovat.
 4. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

 

Článek V.

Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinný do 30 dní od vytvoření objednávky zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodli jinak, anebo pokud u zboží nebyla uvedená delší dodací lhůta.
 2. Pokud je zboží skladem, je expedovaný podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
 3. Pokud se v objednávce nachází více zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek.
 4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zaslána faktura (daňový doklad), návod jakož i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
 5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
 6. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
  1. společnosti GLS, se sídlem Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, Slovensko

Článek VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

 1. Při platbě na dobírku (platíte při přebrání od kurýrní služby) s doručením na území ČR.
  1. při dopravě kurýrní společností s doručením do 24 hodin od expedice z našeho skladu – 0 €
 1. Výše uvedené poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb platí pouze s místem dodání na území České republiky.
 2. Prodávající se může s kupujícím dohodnout také na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služby jakož i cen za tyto služby. V případě, že si na základě požadavku kupujícího strany sjednají jiný, než standardní způsob dopravy, nese kupující riziko a také případné zvýšené náklady, které by s tímto způsobem dopravy vznikly.
 3. Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupné kupujícímu a zbývající část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, avšak za předpokladu, že kupujícímu nebude účtované žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítané v objednávce.
 4. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce ověřit neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Jestliže kupující při ohledání zboží zjistí, že obal zboží je porušený či došlo k jinému neoprávněnému otevření či vniknutí do zásilky, není povinen takovou zásilku od přepravce převzít.

 

Článek VII.

Převod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kujícího okamžikem zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

Článek VIII.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Práva z vadného plnění se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Jak vyplývá z ustanovení § 2173 občanského zákoníku: „Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.“
 5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat: výměnu za nové zboží, opravu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od smlouvy.
 6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud má zboží podstatnou vadu, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě popřípadě při větším počtu vad zboží.
 7. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím. Prodávající se s kupujícím může dohodnout na delší lhůtě k vyřízení reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy kupující uplatní páva z vadného plnění u prodávajícího.
 8. O výsledku reklamace prodávající kupujícího informuje v písemné formě.
 9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

 

Článek IX.

Storno kupní smlouvy

 1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez stornopoplatku u zboží, které je vyráběné na zakázku, podle specifických požadavků spotřebitele anebo speciálně pro jednoho spotřebitele.

 

Článek X.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

 1. Spotřebitel má dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, uveřejněný na internetových stránkách prodávajícího. V případě odstoupení od kupní smlouvy může kupující formulář odeslat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Prodávající bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy v textové podobě potvrdí.
 2. Spotřebitel je povinný po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat anebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací – např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena společně se zbožím, nejpozději však do čtrnácti (14) dní ode dne odstoupení od kupní smlouvy. Doporučujeme kujícím, aby si pro vlastní potřebu vytvořili vlastní kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako poštovní zásilku si pojistili.
 3. Zboží nezasílejte na dobírku, takto poslané zboží nebude převzato.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím je prodávající povinen vrátit peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající navrátí peněžní prostředky kupujícímu stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal.
 5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující je povinen zboží vrátit prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné.
 6. Prodávající není povinen navrátit peněžité prostředky kupujícímu do doby, než kupující zboží vrátí, popřípadě prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Spotřebitel nese jakékoliv snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

Článek XI.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Za smluvní strany se považují prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinný:
 1. převzít objednané zboží,
 2. zaplatit za zboží dohodnutou cenu prodávajícímu,
 3. překontrolovat neporušení obalu, resp. Také samotné zboží při jeho převzetí.
 1. Prodávající je povinný:
 1. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
 2. spolu se zbožím anebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako např. fakturu za zboží, reklamační list, návod na obsluhu v uzákoněné podobě českého jazyka.

Článek XII.

Ochrana osobních údajů

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.                                

Článek XIII.

Náhrada škody při nepřevzetí zboží

 1. Prodávající má právo na náhradu škody (podle ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nestornoval či platně neodstoupil od smlouvy. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. XI. Bod 2a), podle které je kupující povinen převzít objednané zboží.
 2. Při určovaní výšky náhrady škody, prodávající bere v úvahu především dopravní náklady a s tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikli s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk. 
 3. Prodávající má právo i neuplatnit právo na náhradu škody nebo uplatnit toto právo jen z části.

Článek XIV.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Článek XV.

Závěrečné ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat  tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodných podmínek anebo reklamačních podmínek, se celý proces nákupu řídí prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v momentě odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
 2. Neoddělitelnou součástí těchto všeobecných obchodných podmínek jsou také reklamační podmínky.
 3. Odesláním objednávky si kupující přečetl všeobecné obchodní podmínky a také reklamační podmínky.
 4. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím, stejně jako jsou zveřejněné na internetové stránce e-shopu.
 6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 7. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 8. Pokud spotřebitel není spokojený se způsobem, kterým prodávající vyřešil reklamaci anebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu.
 9. Jinak neupravené vztahy vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek se řídí dle příslušných ustanovení, především: zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2018.

Odstoupení od kupní smlouvy 

Reklamační formulář