Ochrana osobních údajů (GDPR)

INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE VŮČI ZÁKAZNÍKŮM E-SHOPU
podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

 

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Obchodní firma: CMI s.r.o.   
Sídlo: Ke dvoru 858/27, 160 00  Praha 6
IČO: 471 17 320
Zapsán: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, 
spisová značka: C 12464
Zastoupený: Ing. Ján Kriška, jednatel
Ing. Branislav Kriška, jednatel
E-mailový kontakt: officesk@cmi.sk
Telefonický kontakt: +421 2 5263 1441
 (dále jen „Správce“)

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Jméno a příjmení: Mgr. Dominika Garbová
E-mailový kontakt: gdpr@cmi.sk 
Telefonický kontakt: +421 2 5263 1442
(dále jen „Pověřenec pro ochranu osobních údajů“)
 
Ochrana osobních údajů našich existujících i potencionálních zákazníků je pro nás důležitá. Tento informační dokument vysvětluje, jakým způsobem zpracováváme při poskytovaní našich služeb osobní údaje v rámci společnosti CMI s.r.o., se sídlem Ke dvoru 858/27, 160 00  Praha 6, IČO: 471 17 320 (dále jen „My“). Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete nás kontaktovat buď přímo telefonicky na: + 421 2 5263 1442, e-mailem na: gdpr@cmi.sk, poštou na adrese Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno.

 

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme primárně všeobecným nařízením EÚ o ochraně osobních údajů („GDPR“), které upravuje i Vaše práva jako subjektu údajů.
 
Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?
 
O zákaznících, kteří jsou fyzické osoby, zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:
 • jméno
 • příjmení 
 • bydliště
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 
O fyzických osobách, které jednají v mene zákazníků, resp. zastupují zákazníků (právnické osoby), zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:
 • jméno
 • příjmení 
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 
O účastnících bonusové akce Macushield, kterou organizujeme, zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:
 • jméno
 • příjmení 
 • bydliště
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo

 

Jak o Vás získáváme osobní údaje?
 
Pokud jste náš zákazník, Vaše osobní údaje nejčastěji získáváme přímo od Vás. V takovém případě je získaní Vašich osobních údajů dobrovolné. V závislosti na konkrétním případu neposkytnutí osobních údajů může mít dopad na naši schopnost poskytnout z naší strany kvalitní služby, resp. námi poskytované služby nebude možné poskytnout vůbec.
 
Proč zpracováváme osobní údaje?
 
Zpracování osobních údajů je z naší strany nezbytné zejména proto, abychom mohli:
 • řádně vykonávat naše hlavní činnosti a to: 
  • poskytování, prodej a doručení tovaru, které nabízíme, v případě zájmu zákazníků o předmětný tovar,
  • poskytování a realizace servisu, v případě zájmu zákazníků o předmětný servis;
 • vyhotovovat smluvní dokumentaci v souvislosti s výkonem našich činností dle předchozího bodu a řádně plnit smluvní povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů mezi námi a Vámi;
 • vykonávat marketingovou a reklamní činnost vůči našim existujícím i potencionálním zákazníkům.

 

Právním základem zpracování osobních údajů subjektu údajů je plnění smlouvy z naší strany v souladu s článkem 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Právním základem v případě zpracovaní e-mailové adresy subjektu údajů pro účely zasílání newsletterů ze strany Správce, je souhlas subjektu údajů v souladu s článkem 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme nejvíce, kým je to nutné pro účely, na které se osobní údaje zpracovávají, nejvíce na dobu 10 let.

Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje našich potencionálních i existujících zákazníků zpřístupňujeme vždy len v nezbytné míře a vždy při zachování mlčenlivosti příjemce, např. osobám, které jsou námi pověřené k provedení úkonů souvisejících s naší činností, a to především:
 • našim zaměstnancům a obchodním zástupcem, za účelem řádného výkonu naší činnosti, která spočívá v poskytovaní služeb prodeje tovaru a poskytování služeb a servisu pro naše zákazníky,
 • třetím osobám, kterými jsou osoby zabezpečující řádné doručení objednaného tovaru našim zákazníkům.
 

Jaké práva máte jako subjekt údajů?

Jako zákazník máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jakož i právo na jejich opravu. Rovněž máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, jakož i právo na omezení jejich zpracování, přičemž v případě uplatnění tohoto práva, musíte odůvodnit jeho uplatnění. Zároveň máte právo kdykoliv Vámi udělený souhlas na zpracování osobních údajů odvolat, avšak bez toho, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Jako subjekt údajů máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, jakož i právo kdykoliv namítat proti zpracovávaní osobních údajů na základě oprávněného nebo veřejného zájmu i pro účely přímého marketingu včetně profilování. Rovněž máte právo kdykoliv podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Své práva si můžete uplatnit písemnou formou v listinné podobě, a to prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny výše.

Jaké další informace potřebujete vědět?

Poskytovaní Vašich osobních údajů je potřebné k uzavření smlouvy, a proto jste jako subjekt údajů povinen poskytnout předmětné osobní údaje, v opačném případě uzavření smlouvy mezi námi a Vámi není možné.

Neudělení souhlasu na zpracování Vaší e-mailové adresy pro účely zasílaní newsletterů, nebude mít za následek neuzavření smlouvy mezi námi a Vámi.

Při zpracovávaní Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování. 

Ochrana osobních údajů pro nás není jednorázovou záležitostí. Informace, které jsme Vám povinni vzhledem na naše zpracování osobních údajů poskytnout se mohou měnit nebo přestat být aktuální. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme možnost kdykoliv tyto podmínky upravit a změnit v jakémkoliv rozsahu. V případě, že změníme tyto podmínky podstatným způsobem, tuto změnu Vám dáme do pozornosti např. obecným oznámením nebo zvláštním oznámením prostřednictvím e-mailu.